GKS "Wisłok" Krościenko Wyżne - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 9 gości

dzisiaj: 112, wczoraj: 83
ogółem: 798 962

statystyki szczegółowe

Kontakty

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. crisq10 25
2. selbonge14 19
3. PatrykSzul 18
4. Mmucha 16
5. stepien4 16
6. WormeX 10
7. kresto 8
8. Rocket-r2 4
9. Johny07 3

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA 

GMINNY KLUB SPORTOWY KROŚCIENKO WYŻNE - PUSTYNY

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Gminny Klub Sportowy Krościenko Wyżne – Pustyny i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Krościenko Wyżne.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ‘’Prawo o stowarzyszeniach’’ (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz zgodnie z własnym Statutem.

5. Stowarzyszenie używa pieczęci: Gminny Klub Sportowy Krościenko Wyżne – Pustyny, Ul. Sportowa 17, 38-422 Krościenko Wyżne

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

 

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) Działanie na rzecz sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

b) Promocja, wspieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu.

c) Organizowanie i współorganizowanie meczów piłki nożnej oraz imprez sportowych, charytatywnych i integracyjnych.

d) Działanie na rzecz rozwoju zainteresowań i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie ich wolnego czasu poza zajęciami szkolnymi.

e) Stworzenie właściwych warunków do uprawiania piłki nożnej.

f) Zapewnienie różnych form opieki i pomocy sportowcom.

g) Czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym.

h) Wspieranie młodych talentów z różnych dyscyplin sportu.

i) Organizacja szkoleń, zgrupowań, obozów dla zawodników.

j) Budowa i adaptacja obiektów o przeznaczeniu sportowym.

k) Podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu realizację zadań statutowych.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) Organizowanie turniejów, zawodów i imprez popularyzujących piłkę nożną.

b) Pomoc w organizacji różnych imprez sportowych.

c) Pomoc w szkoleniu zawodników i zapewnieniu opieki trenerskiej.

d) Prowadzenie i udział drużyn w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

e) Współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej i innymi podmiotami działającymi na rzecz piłki nożnej.

f) Współdziałanie z właściwymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się promocją i rozwojem sportu.

g) Pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla zawodników.

h) Dążenie do zrzeszenia jak największej liczby członków, sympatyków sportu i kultury fizycznej.

i) Współdziałanie ze szkołami, parafią, ośrodkami sportu i rekreacji.

j) Inne działania realizujące cele statutowe.

 

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków oraz pomocy osób fizycznych i prawnych.

 

4. Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie - prawa i obowiązki

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

 

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne - sympatycy sportu i kultury fizycznej, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia oraz spełniają wymogi wynikające z ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

4. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) Udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z prawem głosu.

b) Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.

c) Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

d) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.

b) Czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

c) Regularnego opłacania składek członkowskich.

 
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, oraz po złożeniu pisemnej deklaracji i przyjęciu jej w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

7. Członek wspierający ma prawo:

a) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

b) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.

c) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

8. Członek wspierający ma obowiązek:

a) Wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń; jednak nie jest zobowiązany do opłacania składek.

b) Przestrzegania Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

 

9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w istotny sposób przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia.  

 

10. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

11. Członkowie honorowi przyjmowani są uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej 10 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

 

12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

   

13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu.

b) Skreślenia z listy członków uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu:

 Rażącego naruszenia obowiązków statutowych.

 Pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu za przewinienie umyślne.

c) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

   

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 
Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków.

b) Zarząd.

c) Komisja Rewizyjna.

   

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:

a) Zwyczajne. 

b) Nadzwyczajne. 

 

4. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej do końca kwietnia roku następnego.

 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:

a) Z własnej inicjatywy.

b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c) Na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, składający wniosek obowiązany jest złożyć proponowany porządek obrad. 

 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

8. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia są powiadomieni przez Zarząd o terminie Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w formie pisemnej, faksem lub e-mailem, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem Zebrania.

 

9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawach wyboru i odwołania władz stowarzyszenia może podejmować uchwały w drodze tajnego głosowania. W sprawach udzielenia absolutorium, rozwiązania Stowarzyszenia, zmian Statutu i innych spraw głosowania są jawne.

 

10. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a) Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

b) Uchwalanie budżetu.

c) Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

d) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za każdy rok kalendarzowy.

e) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

f) Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu.

g) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

h) Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków.

i) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

j) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

k) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

l) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

11. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin zebrania był podany w zawiadomieniu.

 

12. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 członków:

a) Prezesa.

b) Wiceprezesa.

c) Kierownik drużyny

d) Kierownik drużyny

e) Skarbnika.

f) Sekretarza. 

 

13. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

14. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Na wniosek większości członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.

 

15. Wybrani przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Członkowie Zarządu, wybierają spośród siebie: Prezesa, Wiceprezesa, Kierowników Drużyn, Skarbnika i Sekretarza.

 

16. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

17. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:

a) Realizacja celów Stowarzyszenia.

b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

c) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

d) Przyjmowanie członków Stowarzyszenia, innych niż honorowi.

e) Sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

f) Składanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

g) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 
Prezes przewodniczy Zebraniom Zarządu, ma głos decydujący w razie równości głosów podczas podejmowania przez Zarząd uchwał, otwiera obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 
Wiceprezes zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności.

 
Skarbnik odpowiada za dokumentację finansową, kontroluje celowość wydatków, składa sprawozdanie finansowe Zarządowi, współpracuje z Urzędem Skarbowym i Statystycznym, bierze udział w posiedzeniach Zarządu.

 
Sekretarz prowadzi dokumentację, pod względem formalno – prawnym Stowarzyszenia, przygotowuje uchwały, zapewnia protokołowanie obrad Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 
Kierownicy Drużyn dbają o sprzęt sportowy, sprawdzają boisko, współpracują ze służbami porządkowymi i podejmują inne działania leżące w kompetencji kierowników drużyn.

 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

24. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu. Prezes, a w zastępstwie Wiceprezes. Natomiast w sprawach majątkowych dwóch członków zarządu , w tym Skarbnik.

 

25. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z pełnionej funkcji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków zgodnie ze Statutem, bądź utracił zaufanie członków Stowarzyszenia.

 

26. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

27. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

 

28. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

29. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

30. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Na wniosek większości członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym.

 

31. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej jeden raz w roku.

 

32. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia.

b) Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.

c) Składanie rocznych sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

d) Składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi za dany rok.

e) Zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia.

f) Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź innymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

 

33. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź utracił zaufanie członków Stowarzyszenia.

 

34. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

35. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

36. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, dany organ działa w zmniejszonym składzie, do czasu wyborów na następnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Majątek Stowarzyszenia

 
Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności publicznej,

d) innych środków.

 
Wszelkie środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

 
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie oraz podpis Skarbnika.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

1. Zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie:

a) Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

b) Zgodnie z ustawą na mocy orzeczenia sądowego.

 

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

4. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

 

5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

źródło: kroscienkowyzne.pl

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ankiety

Czy drużynie GKS-u uda się wywalczyć awans w sezonie 2013/2014 ?


Jaką pozycję należy wzmocnić?

Zegar

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 17
TS Piastovia Miejsce Piastowe - GLKS Błękitni Jasienica Rosielna
OZS Guzikówka Krosno - LUKS Burza Rogi
LKS Tęcza Zręcin - LKS Głowienka
WKS Beskid Równe - LKS Lubatówka
LKS Jasiołka Świerzowa - GKS "Wisłok" Krościenko Wyżne

Ostatnie spotkanie

LKS LubatówkaGKS "Wisłok" Krościenko Wyżne
LKS Lubatówka 3:2 GKS "Wisłok" Krościenko Wyżne
2014-05-24, 11:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 16
GLKS Błękitni Jasienica Rosielna 4:0 OZS Guzikówka Krosno
LUKS Burza Rogi 5:2 LKS Tęcza Zręcin
LKS Głowienka WKS Beskid Równe
LKS Lubatówka 3:2 GKS "Wisłok" Krościenko Wyżne
LKS Jasiołka Świerzowa 0:9 TS Piastovia Miejsce Piastowe

Kalendarium

27

06-2022

pon.

28

06-2022

wtorek

29

06-2022

środa

30

06-2022

czwartek

01

07-2022

piątek

02

07-2022

sobota

03

07-2022

niedziela

Statystyki drużyny

Najnowsza galeria

GKS-Burza
Ładowanie...

Losowa galeria

GKS Krościenko Wyżne - Pustyny - Huragan Jasionka
Ładowanie...

Przyszli

 

Dominik Filar

 Patryk Bargieł

 Radosław Jurczak

 Rafał Józefczyk

 Łukasz Ślączka

 (Skończyli wiek trampkarza)

 

 

Konrad Rysz

Sylwester Majchrowicz

(Ostatnio bez klubu)

 

Odeszli

Przemysław Rymarz

Krystian Boczar

Krystian Rysz

Radosław Wilusz

 Patryk Szul

Krzysztof Leśniak

(Skończyli wiek juniora)

Adres

38-422 Krościenko Wyżne
ul.Sportowa 17